background
 
π. Εὐσέβιος Βίττης (1927-2009). Ἕνας Γέροντας τοῦ καιροῦ μας*

Ἀλεξάνδρου Μ. Σταυροπούλου

Ὁμ. Καθηγητῆ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
Ἔχει δημοσιευτεῖ στὸ βιβλίο (Ἀθήνα 2011, σ. 39-64):

Διστακτικά βήματα

Μὲ πολλὴ χαρὰ καὶ ἀγαλλίαση ἀλλὰ συνάμα καὶ μὲ δισταγμὸ ἀποδέχτηκα τὴν πρόταση τοῦ ἐκλεκτοῦ φίλου καὶ συναδέλφου κ. Παντελῆ Πάσχου νὰ μιλήσω στὴν ἀποψινὴ βραδιὰ τὴν ἀφιερωμένη σ’ ἕνα ἐκλεκτὸ τέκνο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, τὸν π. Εὐσέβιο Βίττη.
 
Τὸν εὐχαριστῶ γι’ αὐτὴ του τὴν πρόσκληση.
Ὁ π. Εὐσέβιος ἀνάλωσε καὶ ἀναλίσκει τὴ ζωή του στὴν ὑπηρεσία τοῦ ἀνθρώπου τῆς ἐποχῆς μας μὲ τὴ σταθερὴ θέληση νὰ τὸν ὁδηγήσει στὴ σωτηρία, στὴν ἀσφαλή, δηλαδή, ἐπιστροφὴ στὴν ἀπέραντη στοργὴ τοῦ Θεοῦ Πατέρα.

Πολλὰ εἶναι τὰ ἐρωτήματα ποὺ εἶχα μέσα μου γιὰ τὸ πῶς θὰ ἔπρεπε νὰ χειριστῶ τὸ ὅλον ζήτημα. Ἀμυδρὰ ἡ εἰκόνα του ἀπὸ τὰ φοιτητικά μου χρόνια, διάσπαρτες οἱ πληροφορίες γιὰ τὸ βίο καὶ τὴν πολιτεία του, συμπληρωμένες ἀπὸ τὶς σελίδες τῶν συγγραμμάτων του καὶ τῶν δοκιμίων του.
Πῶς νὰ τολμήσω νὰ διαγράψω τὸ πρόσωπόν του καὶ τὸ βαθύτερον εἶναι του καὶ νὰ μιλήσω γι’ αὐτὸν ποὺ «κρύπτεσθαι φιλεῖ» καὶ ποὺ πιστὸ πνευματικοπαίδι του τὸν χαρακτήρισε ὡς «ἐπαγγελματία τῆς ἀφάνειας».

Ὁ ἴδιος μᾶλλον δὲν συμφωνεῖ ἀπόλυτα μὲ τὴν πρωτοβουλία τῶν φίλων του «νὰ τιμήσουν τὸν σεβάσμιο Γέροντα μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς συμπλήρωσης πενήντα χρόνων συγγραφικῆς καὶ πνευματικῆς δραστηριότητος», ὅπως ἀναγγέλλουν οἱ ἐκδόσεις Ἁρμὸς καὶ ὁ ἐμψυχωτής τους κ. Γεώργιος Χατζηϊακώβου πού μας προσκαλοῦν καὶ μᾶς
ὑποδέχονται ἀπόψε στὸ φιλόξενο χῶρο τους.

Ζήτησα κι ἀπὸ τὸν ἴδιο συγγνώμη τὴν περασμένη Πέμπτη γιὰ τὴν τόλμη μου νὰ μιλήσω γι’ αὐτόν. Τοῦ εἶπα ὅτι παίρνω τὸ θάρρος μὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι θὰ μὲ συγχωρήσει γιατί τιμώντας τὸ Ἰωβηλαῖο, αὐτὸ συνεπάγεται καὶ τὴν
ἄφεση καθὼς εἶναι γραμμένο στὸ Λευιτικὸν (κέφ. 25 στίχοι 10-11): «διαβοήσετε ἄφεσιν ἐπὶ τῆς γῆς πᾶσιν τοῖς κατοικοῦσιν αὐτήν· ἐνιαυτὸς ἀφέσεως τὸ ἔτος τὸ πεντηκοστόν».

Ἐξασφάλισα προκαταβολικά, μὲ τὸ ἐλαφρὰ διαγραφόμενο μειδίαμά του κατὰ κάποιο τρόπο, τὴν παραχώρηση νὰ τολμήσω νὰ μιλήσω ἀπόψε ἐνώπιόν σας μὲ τὰ ὅσα λίγα στοιχεῖα κατάφερα νὰ συγκεντρώσω ἀπὸ ἐρωτήματα ποὺ ἔθεσα σὲ πνευματικά του παιδιὰ καὶ τὰ ὁποία δέχθηκαν νὰ ἀποκαλύψουν ὅσα μύχια γνώριζαν ἀπὸ τοὺς ἑαυτούς τους καὶ ἄλλους ποὺ εἶχαν τὴν εὐλογία τῆς καλῆς ἀναστροφῆς μὲ τὸν γέροντά τους.
Ἄλλοι δὲν θέλησαν νὰ ἀπαντήσουν μὴ τυχὸν καὶ προσκρούσουν στὴ δική του ταπείνωση. Καθόλα «νόμιμη» ἡ ὑπακοή τους. Ἀλλὰ τί νὰ κάνω καὶ ἐγὼ ποὺ ἔπρεπε νὰ ὑπακούσω κατὰ κάποιον τρόπο στὸ κέλευσμα… ἀγαπητοῦ φίλου νὰ συμμετάσχω ἀπόψε στὴν ἐόρτιο αὐτὴ σύναξη;

Κι ἂν ὁμιλῶ γιὰ ἐρωτήματα πρὸς ἀπάντησιν εἶναι γιατί μία μακρὰ περίοδο τῆς ἀκαδημαϊκῆς μου ζωῆς ἀφιέρωσα καὶ συνεχίζω στὴν ἔρευνα αὐτοῦ τοῦ ἄλλου, ὅπως τὸ ὀνομάζω Ἐθνικοῦ Συστήματος Ὑγείας, ποὺ συνιστοῦν οἱ Γέροντες μὲ τὴ θεραπευτική τους στάση κοντὰ στὸ λαό. Μὲ τὴν πνευματοκίνητη διαγωγή τους συνιστοῦν θεολογικοὺς τόπους, τόπους δηλαδὴ φανερώσεως τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ἐνεργειῶν Του.
Θὰ τοὺς ὀνόμαζα «βιότοπους τῆς ψυχῆς», αὐτοὺς οἱ ὁποῖοι ἀπαρτίζουν μίαν πνευματικὴ γεωγραφία, ποὺ μέσα της χαράσσονται δρόμοι θεραπευτικοί.
Δρόμοι ποὺ παίρνουμε γιὰ νὰ πᾶμε κοντά τους νὰ μᾶς ἀκροαστοῦν προσεκτικά, νὰ μᾶς συμβουλεύσουν, νὰ μᾶς καθοδηγήσουν, νὰ μᾶς παρηγορήσουν καὶ νὰ μᾶς νουθετήσουν, νὰ προσευχηθοῦν γιὰ μᾶς, νὰ μᾶς στηρίξουν, νὰ μᾶς μονοιάσουν, νὰ μᾶς κατευθύνουν, νὰ βάνουν σὲ μία τάξη τὸ χάος ποὺ βασιλεύει στὶς καρδιές μας.

Σιγά-σιγὰ δημιουργεῖται μία φήμη, ἕνας κάποιος ψίθυρος γύρω ἀπὸ ὁρισμένα ὀνόματα, γύρω ἀπὸ τὴ φανερὴ ἡ ἀφανῆ δραστηριότητά τους. Οἱ ἄνθρωποι ἀρέσκονται νὰ διηγοῦνται καὶ νὰ ἀκοῦνε ἱστορίες, πράγματα,
«ὁράματα καὶ θάματα», ποὺ συνέβησαν στοὺς ἴδιους ἡ σὲ ἄλλους. Ἡ ὅλη ἔρευνα γιὰ τὴν ὁποία πρὶν λίγο σᾶς ὁμίλησα ὀνομάστηκε «Σχεδίασμα Πνευματικῆς Γεωγραφίας» καὶ ἐπικεντρώθηκε στὴν ἀναζήτηση συγκεκριμένων προσώπων, γερόντων καὶ πνευματικῶν συμβούλων τοῦ προσφάτου ἡ ἀπώτερου παρελθόντος ἀλλὰ καὶ τοῦ ζωντανοῦ παρόντος1.

Τὰ ἐρωτήματα στὰ ὁποῖα θέλαμε ἀπαντήσεις μποροῦν νὰ συνοψιστοῦν στὸν κάτωθι μνημονικὸ κανόνα:

Ποιὸς στὴν Ἐκκλησία μας συμβουλεύει ποιὸν καὶ τί, ποῦ, πῶς, πότε, γιὰ τὶ τὸν συμβουλεύει καὶ γιατί;

Οἱ ἀπαντήσεις θὰ ἐξυπηρετοῦσαν τὸ στόχο μας νὰ μάθουμε ἐμεῖς πρῶτα καὶ νὰ μάθουμε σὲ ἄλλους στὴ συνέχεια αὐτὰ ποὺ ἐμεῖς μάθαμε.


Μιὰ διεισδυτική ματιά

Ἐκεῖνο ποὺ μὲ εἶχε ἐντυπωσιάσει ἀπὸ τὴν ἀρχὴ διαβάζοντας τὶς ἐργασίες τοῦ πατρὸς Εὐσεβίου, ἦταν ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο μπόρεσε νὰ διεισδύσει σὲ κείμενα ποὺ ἀφοροῦσαν στὴ Συμβουλευτικὴ παράδοση τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. Θὰ μνημονεύσω μόνο δύο.

Τὸ πρῶτο: πρόκειται γιὰ τὸν Λόγο τῶν Πατέρων τῆς Ἐρήμου δημοσιευμένο στὸ περ. «Θεολογία» τοῦ 1972 καὶ ποὺ ἦταν ἡ ἀπάντησή του σὲ σουηδὸ Καθηγητὴ Θεολογίας γιὰ τὰ γενικὰ χαρακτηριστικὰ αὐτοῦ τοῦ λόγου καθὼς καὶ γιὰ τὸ περιεχόμενο.
Ἡ ἀνάλυσή του περιστρεφόταν γύρω ἀπὸ τὴν προσωπικὴ πνευματικὴ κατάσταση τοῦ ἐρωτῶντος καθὼς καὶ τὴ σχέση του πρὸς τοὺς ἄλλους ἔτσι ὥστε στὰ ἐπιλεγόμενα μετὰ ἀπὸ τὴν ἐπιμελὴ σπουδὴ τοῦ «λόγου» νὰ καταλήξει ὅτι ὁ «λόγος» τῶν Πατέρων τῆς Ἐρήμου δὲν εἶναι ἁπλὴ ἠθικὴ δεοντολογία· ἀνταποκρίνεται σὲ ἕναν «ἀνθρωπολογικὸ ρεαλισμό» (σ. 590)· προϋποθέτει ἀνθρώπους ποὺ μὲ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ ἔγιναν «ὅλοι πῦρ» «καὶ ὡς πῦρ φλογιζόμενοι»

Τὸ δεύτερο: Μηνύματα τῆς Ἀρχαίας Θηβαΐδας στὸ σύγχρονο ἄνθρωπο, μία ἔκδοση τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Σιδηροκάστρου, χωρὶς χρονολογία, στὸ ὁποῖο μετὰ ἀπὸ ὁρισμένα εἰσαγωγικὰ σχόλια, σ’ ἕνα πρῶτο μέρος ἀναφέρεται σὲ περιστατικὰ στὰ ὁποῖα οἱ ἀδερφοὶ τῆς Θηβαΐδας φανερώνονται πῶς ἔγιναν ἀπελεύθεροι «τῆς πρὸς κτῆσιν ὁρμῆς» καὶ σ’ ἕνα δεύτερο μιλάει γιὰ τὴν ἀνθρώπινη ἐγγύτητα, δηλ. τὴν ποιότητα τῶν σχέσεων ποὺ ἀνέπτυξαν οἱ μοναχοὶ ἐκεῖνοι γιὰ νὰ ἐπιχειρήσει στὶς τελευταῖες σελίδες νὰ ρίξει φῶς στὸ μυστικό τους, γιὰ τὸ
πῶς δηλαδὴ «ἔρωτι (Θεοῦ) ἔρωτα (κάθε γήινον καὶ φθαρτόν) διακρούσαντες τὸν νοῦν εἰς οὐρανὸν μεταθέντες» (ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος).

Ἡ μαθητεία του στὶς πηγὲς αὐτὲς ἐπέτυχε τὴν ὄσμωση μὲ στάσεις ποὺ τήρησε μετὰ ταῦτα καὶ τηρεῖ στὶς σχέσεις του καὶ στὴν καθοδήγηση ποὺ προσφέρει σὲ ὅσους προσφεύγουν σὲ αὐτόν.
Νὰ μιλήσω γιὰ τὸ ἀκαταπόνητον τῆς ἀκροάσεως χιλιάδων περιπτώσεων. Εἶναι φορὲς ποὺ ἔφθανε καὶ τὶς εἴκοσι ὧρες καθημερινῆς ἐξομολογήσεως. Ἂν ἐπρόκειτο νὰ ἑστιάσω σὲ ἕνα ὄργανο τοῦ σώματός του, σὲ μία αἴσθηση θὰ ἔλεγα ὅτι εἶναι ὅλος «ἀκοή», ἕνα τεράστιο αὐτὶ ποὺ ἔχοντας θητεύσει μία ὁλόκληρη ζωὴ στὴν ἀκοὴ τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, τῆς φωνῆς τοῦ Κυρίου του («λάλει Κύριε, ὁ δοῦλος σου ἀκούει»), μὲ ὑπομονὴ μπορεῖ καὶ ἀκούει προσεκτικὰ τὰ λόγια τῶν ἀνθρώπων ποὺ ἔρχονται νὰ ζητήσουν τὴ συμβουλή του. Γι’ αὐτὸ καὶ στεναχωριέται ποὺ ἡ ἀκοή του ὑποχωρεῖ καὶ φοβᾶται μὴ τυχὸν ἐπέλθει ὁριστικὴ κώφωση.
Ἐδῶ ἡ τεχνολογία ἔρχεται σὲ βοήθεια. Μὲ τὴνἀρωγὴ ἑνὸς μικροφώνου στὸ ὁποῖο ὁμιλεῖ ὁ προσερχόμενος καὶ ἑνὸς ἀκουστικοῦ γι’ αὐτὸν θέλει νὰ μὴν χάσει οὔτε λέξη προκειμένου νὰ ἔχει ἀντίληψη πλήρη τῶν αἰτημάτων. Καὶ αὐτὸ ἀπὸ τὴν μεγάλη ἀγάπη ποὺ ἔχει γιὰ τοὺς προσερχομένους.


Μὲ ὁδηγὸ τὴν ἀγάπη

Ἐπιγραμματικὰ μοῦ ἀνέφερε:
«Τὸ πᾶν εἶναι ἡ ἀγάπη». Ἂν ἀγαπᾶς κλαῖς μαζὶ καὶ τὸν συμπονεῖς. Προσεύχεσαι μαζί του καὶ τὸν φέρνεις στὸ Χριστό».
Ἦταν χαρακτηριστικὴ ἡ κίνησή του γιὰ νὰ μοῦ διαζωγραφίσει αὐτὸ ποὺ ἐννοοῦσε. ΄Ὕψωσε τὸν δείκτη του καὶ μοῦ ἔδειξε πρὸς τὸν τοῖχο μία εἰκόνα. Τί βλέπετε μοῦ εἶπε; Ἀκολούθησα τὴν τροχιὰ ποὺ ὑπεδείκνυε τὴν εἰκόνα. Τὴν εἰκόνα τοῦ ἀπαντῶ. Πράγματι, αὐτὸ πρέπει νὰ βλέπετε. Ὄχι τὸ δάκτυλο ποὺ δείχνει τὴν εἰκόνα. Αὐτὸ πρέπει νὰ παραμένει στὴν σκιά, μία ἀφανὴς παρουσία προκαλώντας «ἀόρατες ἐπαφές».

Ἡ ἀγάπη του δὲν ἀρκεῖται στὸ νὰ δείχνει τὴν ὁδὸ ποὺ ὁδηγεῖ στὸν Χριστό, σὰν Παναγία Ὁδηγήτρια ποὺ μὲ τὸ δάκτυλό της δείχνει τὸν Χριστὸ ἀλλὰ συστρατεύεται στὴ βοήθεια τοῦ ἀδελφοῦ ἢ τῆς ἀδελφῆς.
Χαρακτηριστικὸ τῆς στάσεως ἀγάπης τοῦ Γέροντος εἶναι τὸ περιστατικὸ ποὺ μᾶς διηγήθηκε πνευματική του κόρη:

Μία Κυρία χωρισμένη μὲ ἕνα παιδὶ βρέθηκε σε μια πόλη της Σκανδιναβίας.
Δι’ ἀλληλογραφίας ἕνας γνωστός της τὴν ἔφερε ἐδῶ δῆθεν νὰ τὴν παντρευτεῖ. Αὐτὸς ποὺ ἐκ τῶν ὑστέρων διαπιστώθηκε πὼς εἶχε τὴ διπλὴ ἡλικία ἀπ’ αὐτήν, ἤθελε νὰ ἀνοίξει οἶκο ἀνοχῆς γιὰ νὰ κερδίσει χρήματα. Τῆς τὸ σέρβιρε ἀπαλὰ καὶ ὄμορφα.
Μόλις αὐτὴ κατάλαβε πὼς κάτι δὲν πάει καλά, κατέφυγε στὸν ἱερέα τῆς Ἐκκλησίας.
Αὐτὸς τὴν παρότρυνε νὰ γράψει στὸν π. Εὐσέβιο ποὺ ἔμενε τριακόσια χιλιόμετρα μακριά.
 Ὁ π. Εὐσέβιος μόλις ἔλαβε τὸ γράμμα της, τῆς ἔστειλε ἀμέσως χρήματα, κατέβηκε σὲ λίγες μέρες στὴ πόλη της, τὴ συνάντησε, ἐπεστράτευσε κάποιους ἀπὸ ἐμᾶς γιὰ νὰ βοηθήσουμε μὲ τὰ πρακτικὰ πράγματα. Τὴν ἀπομάκρυνε ἀπὸ κοντά του, σπούδασε στὴ συνέχεια αὐτὴ καὶ σήμερα ἔχει μία ὄμορφη οἰκογένεια. Ἔσωσε δηλαδὴ ἀπὸ τὴν καταστροφὴ μία ψυχή. Αὐτὸ εἶναι ἕνα μόνο δεῖγμα ἀπὸ τὰ πάμπολλα ποὺ ἔκανε. Ὁλόκληρη ἡ ζωή του εἶναι μία προσφορὰ καὶ θυσία στὸ Θεὸ καὶ τὸν ἄνθρωπο. Ἡ ὑπόθεση τῆς κυρίας  ἦταν πολὺ δύσκολη καὶ περίπλοκη, θὰ μποροῦσε νὰ γίνει φίλμ, τὴν περιέγραψα παραπάνω πολὺ σύντομα.

Ἕνα ἀπὸ τὰ ἐρωτήματα τοῦ ἐρωτηματολογίου (τὸ δωδέκατο)
ἀναφέρεται στοὺς λόγους ποὺ ὠθοῦν ἢ ὤθησαν τοὺς ἐπισκέπτες του νὰ ζητήσουν βοήθεια καὶ τὴν καθοδήγησή του.
Ἰδοὺ μία ἀπάντηση:
Κατὰ τὴν πρώτη ἐπαφὴ μαζί του στὸ ἐκκλησάκι τῆς Μονῆς Κηρύκου καὶ Ἰουλίττης (στὸ Σιδηρόκαστρο) μοῦ ἔκανε ἐντύπωση τὸ ὕφος τοῦ προσώπου του (ζεστὸ καὶ ἀνθρώπινο) καὶ τὸ ὕφος τοῦ κηρυκτικοῦ του λόγου (λόγος χωρὶς στόμφο καὶ ρητορεῖες, πνευματικὸς καὶ ἀνθρώπινος). Ἡ ἀπόφαση νὰ γίνει πνευματικός μου
πατέρας, ἔγινε σταθερὰ καὶ χωρὶς ἀμφιβολίες μετὰ τὴν πρώτη ἐξομολόγηση. Στὴν εὐχὴ πού μοῦ διάβασε, διαπίστωσα ὅτι ἤξερε ἤδη τὶς ἀνάγκες μου στὸν πνευματικό μου ἀγώνα.
Ὅλοι ἀναφέρουν τὴν διάκριση μὲ τὴν ὁποία χειριζόταν καὶ χειρίζεται ὁ γέροντας τὶς ὑποθέσεις ποὺ τοῦ ὑπέβαλλαν ἀλλὰ καὶ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο οἰκοδομοῦσε τὶς πνευματικές τους ἀνάγκες.

Μία κυρία διηγεῖται τὰ ἑξῆς:
Ἀρρώστησε ὁ σύζυγός μου ἀπὸ σοβαρὸ ἐγκεφαλικό. Ὁ γέροντας ἀποφάσισε νὰ μᾶς ἐπισκεφθεῖ τρεῖς φορὲς στὸ σπίτι. Τὴν πρώτη φορὰ τὸν συνόδευε ἕνας νεαρὸς ποὺ κρατοῦσε στὰ χέρια τοῦ μία ἀνθοδέσμη μὲ ἄσπρα λουλούδια· μοῦ τὰ πρόσφερε ὁ ἴδιος μὲ τὴν φράση «ἐπειδὴ ἔρχομαι πρώτη φορᾶ στὸ σπίτι σας».
Τόσο ἀνθρώπινος ἦταν. Ἀκολούθησε συζήτηση γιὰ τὴ σημασία τοῦ πόνου στὴ ζωή. Στὸ πρόβλημα τοῦ συζύγου νὰ μὴν μπορεῖ νὰ ντυθεῖ σωστὰ καὶ ἀξιοπρεπὼς ὁ Γέροντας μοῦ ἔλυσε τὸ πρόβλημα νὰ μὴν μπορῶ νὰ πηγαίνω οὔτε στὴν Ἐκκλησία ἢ σὲ μία ἄλλη ὑποχρέωση μὲ τὴ φράση: «τὸ διακόνημά σας εἶναι πρῶτα νὰ εἶστε κοντά του κατὰ τὴν διαδικασία τοῦ ντυσίματος.
Γυμνασιάρχης ἦταν, εἶπε, τοὺς μαθητές του συναντᾶ!» Ἔτσι πῆρα ἀπάντηση καὶ στὴν ἄποψη ὅτι ὁ Θεὸς τὸ
ἔστειλε γιὰ νὰ καλλιεργοῦμαι στὴν ταπείνωση.


Ἀγάπη γιὰ τοὺς νέους

Ἕνα ἄλλο περιστατικὸ δείχνει πάλι τὴν ἀγάπη του γιὰ τοὺς νέους ἀνθρώπους ποὺ ἔχοντας προέλθει ἀπὸ μία χριστιανικὴ οἰκογένεια προσπαθοῦν νὰ τηρήσουν τὶς ἀρχές τους, νὰ σέβονται τοὺς γονεῖς τοὺς ἀλλὰ καὶ νὰ μποροῦν νὰ ἀνταποκρίνονται στὶς δεσμεύσεις τους πρὸς τὸ κοινωνικό τους περιβάλλον. Τὸ περιστατικὸ τὸ διηγεῖται ἕνας πατέρας καὶ καταγράφει καὶ τὶς σκέψεις ποὺ τοῦ προξένησε ἡ συμπεριφορὰ τοῦ Γέροντος.

Ὅταν γνωρίσαμε τὸν π. Εὐσέβιο καὶ μαζί μας τὸν ἐπισκέφθηκε καὶ ἡ κόρη μας, τελειόφοιτη Λυκείου, τότε ὁ Γέροντας ποὺ δείχνει ἰδιαίτερη προσοχὴ στοὺς νέους, τὴν πλησίασε καὶ ἀρκετὴ ὥρα περπατώντας στὴν ἐξοχή, ἔξω ἀπὸ τὸ ἐκκλησάκι συζητοῦσαν.

Μᾶς ἔκανε ἐντύπωση ἡ φιλική του στάση καὶ συμπεριφορά, ποὺ τόσο πολὺ ἐκφράζει τοὺς νέους. Τῆς ἐνέπνευσε, μὲ τὴν πρώτη συνάντησή της μὲ τὸν Γέροντα, ἐμπιστοσύνη, σεβασμὸ καὶ ἀγάπη. Ὅταν τελείωσε ἡ σχολικὴ χρονιά, οἱ συμμαθητές της ὅλοι μαζί πῆραν τὴν ἀπόφαση νὰ συναντηθοῦν γιὰ τὴν ἀποφοίτησή τους σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ κλὰμπ τῆς πόλης, ἀργά, τὶς νυχτερινὲς ὧρες. Τὸ γεγονὸς αὐτό, ποὺ τώρα συνηθίζεται σὲ καθημερινὴ βάση σχεδόν, καὶ ἔχει γίνει τρόπος διασκέδασης γιὰ τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς νεολαίας, τότε ἦταν πρωτόγνωρο καὶ γιὰ μᾶς τοὺς γονεῖς ἀνησυχητικό.

Ἡ κόρη μας συνεπὴς στὴν κοινὴ ἀπόφαση τῆς τάξης της, ἤθελε ὁπωσδήποτε νὰ πάει, ἐμεῖς οἱ γονεῖς εἴχαμε τὶς ἀντιρρήσεις μας. Τότε, μὲ μεγάλη ἀποφασιστικότητα μᾶς λέει: «Ἐγὼ θὰ πάω νὰ ρωτήσω τὸν π. Εὐσέβιο·
καὶ ἂν δὲν μὲ πᾶτε ἐσεῖς μὲ τὸ αὐτοκίνητό μας, θὰ πάρω τὸ λεωφορεῖο. Ὁ πατέρας της εὐχαρίστως τὴν μετέφερε στὸ κατάλυμα τοῦ Γέροντα.

Ὅταν ἐπέστρεψαν ἀπὸ ἐκεῖ μᾶς λέει ἡ κόρη: «Εἴδατε, ὁ π. Εὐσέβιος δὲν εἶναι αὐστηρός, ὅπως ἐσεῖς· μοῦ εἶπε νὰ πάω» καὶ μᾶς γνωστοποίησε ἐπὶ λέξει τὰ λόγια του: «Ἐφόσον, παιδί μου, αἰσθάνεσαι τὴν ὑποχρέωση νὰ μὴν ἀπουσιάσεις ἀπὸ τὴν κοινὴ συνάντηση τῆς τάξης σου, νὰ πᾶς. Βέβαια, ἐγὼ δὲν θὰ μποροῦσα ποτὲ νὰ φανταστῶ
ὅτι ἐσύ, ἐκεῖ στὸ χῶρο ποὺ θὰ βρεθεῖς, ἂν διαπιστώσεις ὅτι ἡ ὅλη ἀτμόσφαιρα ποὺ ἔχει δημιουργηθεῖ καὶ τὸ γύρω περιβάλλον σου προσβάλλουν τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, θὰ μποροῦσες νὰ παραμείνεις καὶ δὲν θὰ θελήσεις νὰ ἀπομακρυνθεῖς».

Συγκατανεύσαμε χωρὶς κανένα δισταγμὸ πλέον ἔχοντας ἐμπιστοσύνη στὴ φωτισμένη ἀπάντηση τοῦ
Γέροντος. Ἑτοιμάστηκε γιὰ τὴν ἔξοδο καὶ ἔφυγε ἡ κόρη μας.
Σὲ μία ὥρα περίπου ἐπιστρέφει στὸ σπίτι. «Γιατί ἦρθες;» τὴ ρωτᾶμε. «Ἔ, δὲν εἶχε καὶ πολὺ ἐνδιαφέρον ἡ διασκέδαση!» Ἡ ἀπάντησή της εἶχε τὴ σιγουριὰ καὶ τὴν ἱκανοποίηση ὅτι ἐνήργησε ἐλεύθερα, δίχως τὴν
καταπίεση τῶν γονιῶν της μὲ τὰ «μή» καὶ τὰ «δὲν πρέπει» καὶ τὰ παρόμοια.

Ἐμεῖς μὲ τὴ σειρά μας διακρίναμε στὸν τρόπο ποὺ ἀντιμετώπισε τὸ πρόβλημα ὁ Γέροντας, τὴ μεγάλη του ἀγάπη στὸ πρόσωπο, τὸ σεβασμὸ στὴν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου, τὴ σωστὴ καθοδήγηση, τὴ παιδαγωγικὴ ἱκανότητα, ὅλα, βέβαια, ἐμπνευσμένα ἀπὸ τὴν πλούσια θεία χάρη, ποὺ ἀδιαλείπτως ἐπικαλεῖται καὶ ἀπὸ αὐτὴν ἐμφορεῖται.

Ὅλοι γνωρίζουμε τὶς δυσκολίες τῶν νέων ἀνθρώπων, ποὺ ἀντιμετωπίζουν σχετικὰ μὲ τὴν εἰκόνα τοῦ σώματός τους ποὺ ἔχουν οἱ ἴδιοι καὶ τὸ πῶς τοὺς ἀποδέχονται οἱ ἄλλοι. Στὴν πιὸ κάτω περίπτωση θὰ δοῦμε τὸ ἀμέριστο ἐνδιαφέρον τοῦ π. Εὐσεβίου γιὰ τὰ πνευματικὰ τοῦπαιδιὰ συνδυασμένο πάντα μὲ διάκριση καὶ εὐγένεια.

Ἕνας πατέραςἀναφέρει:

Ὁ π. Εὐσέβιος ἔκαμνε τὰ προβλήματα τῶν πνευματικῶν τοῦ παιδιῶν καὶ δικά του προβλήματα. Προσεύχονταν ἐκτενῶς γιὰ τὴν ἐπίλυση αὐτῶν ἀλλὰ συγχρόνως ἐνεργοῦσε, συμβούλευε, ὑπεδείκνυε τρόπους ὑπέρβασής τους. Ἀπὸ τὴν προσωπική μου καὶτὴν οἰκογενειακή μου ζωὴ πολλὰ παραδείγματα θὰ μποροῦσα νὰ
ἀναφέρω θὰ ἀρκεστῶ σὲ ἕνα μόνο: Ὅταν ἡ κόρη μου ἡ μεγάλη ἦταν 19 ἐτῶν ἀντιμετώπισε σοβαρότατο πρόβλημα μὲ τὴν ἐφηβικὴ ἀκμή. Ἐνῶ πρῶτα εἶχε ὡραιότατο πρόσωπο ξαφνικὰ γέμισε τὸ πρόσωπό
της, πρᾶγμα ποὺ ἐπηρέασε φοβερὰ τὴν ψυχική της κατάσταση. Τὸ πρόβλημά της παρὰ τὶς ἀγωγὲς τῶν γιατρῶν μεγάλωνε και δημιουργοῦσε σὲ ὅλους μας ἀτμόσφαιρα τρομερή.

Ὁ Γέροντας ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ στάθηκε κοντὰ στὸ παιδὶ καὶ παράλληλα μὲ τὶς συμβουλὲς γιὰ τὴν ψυχικὴ ἀνακούφιση ὑπεδείκνυε καὶ κάποιους πρακτικοὺς τρόπους ἀπὸ τὴν μεγάλη ἐμπειρία μὲ τὴν ἐπαφή του μὲ
νέους ποὺ εἶχαν ἀντιμετωπίσει ἀνάλογο πρόβλημα. Περνοῦσε ὁ καιρὸς καὶ δὲν ὑπῆρχε βελτίωση.

Σκέφτηκε τότε νὰ τὴν στείλει στὴ Σουηδία, ὅπου εἶχε πνευματικὸ παιδὶ ἰατρό. Ἔτυχε μάλιστα νὰ βρίσκεται στὴν Ἑλλάδα καὶ ρωτήθηκε, ἂν γνώριζε κάποιους εἰδικοὺς στὴ Σουηδία. Ἡ ἀπάντηση ἦταν ὅτι ἀπὸ ὅτι ἐγνώριζε τὸ
πρόβλημα δὲν τὸ εἶχαν λύσει οὔτε στὴ Σουηδία καὶ ἡ γνώμη τηςἦταν νὰ μὴν ὑποβληθεῖ σὲ μεγάλη ταλαιπωρία τὸ παιδί.

Ὁ Γέροντας δὲν ἔμεινε μὲ σταυρωμένα τὰ χέρια καὶ σὲ συνεννόηση μὲ τὴν ἡγουμένη τῆς Μονῆς Σιδηροκάστρου, μία μοναχὴ ποὺ ἀσχολοῦνταν μὲ τὰ ἰατρικὰ, τὴ συνόδευσε στὴν Ἀθήνα καὶ ζήτησαν τὴ γνώμη κάποιου εἰδικοῦ ἰατροῦ. Συνέστησε καὶ ἐκεῖνος κάποια ἀγωγή, ποὺ δὲν ἔφερε ἄμεσα ἀποτελέσματα. Τὸ πρόβλημα λύθηκε μετὰ ἀπὸ 3 χρόνια. Στὸ διάστημα αὐτὸ δὲν σταμάτησε νὰ προσεύχεται καὶ νὰ στέκεται κοντά μας.
Τοῦ χρωστοῦμε εὐγνωμοσύνη ὄχι μόνο γιὰ τὴν περίπτωση αὐτὴ ἀλλὰ καὶ γιὰ πολλὲς ἄλλες περιπτώσεις ποὺ
ἔδειξε ἀμέριστο ἐνδιαφέρον μὲ πολλὴ εὐγένεια καὶ διάκριση.


Ἐρωτήματα πνευματικῆς ὑφῆς

Δὲν ἦταν μόνο ἡ πρόνοια τοῦ γέροντα γιὰ ἐπίλυση προβλημάτων ποὺ καὶ αὐτὰ ἐπηρεάζουν τὴν πνευματικὴ ζωὴ καὶ ἡ τοποθέτηση ἡ σωστὴ ἀπέναντι σ’ αὐτὰ διευκολύνει τὴν πνευματικὴ πρόοδο. Τὰ πνευματικά του
παιδιὰ τὸν πλησιάζουν καὶ μὲ ἐρωτήματα καθαρὰ πνευματικῆς ὑφῆς ὅπως εἶναι ἡ μετάνοια καὶ ἡ συντριβή, ἡ κατάκριση, ἡ ἀξιοποίηση τῶν χαρισμάτων, ἡ ἀναγκαιότητα τῆς προσευχῆς καὶ πολλὰ ἄλλα. Οἱ ἀπαντήσεις τοῦ γέροντα χαρακτηρίζονται ἀπὸ νηφαλιότητα, ἀπὸ ἑτοιμότητα νὰ ὁρίσει δρόμους διαφυγῆς ἀντὶ γιὰ δρόμους ποὺ δὲν ὁδηγοῦν πουθενά. Νὰ τονίσει τὴν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου ποὺ ἀσκεῖται σὲ ἕνα κλίμα ὑπακοῆς καὶ ἀγάπης. Ἀνθολογήσαμε κάποια ἐρωτήματα καὶ τὶς σχετικὲς ἀπαντήσεις.

Ἐρώτηση: Γιατί δὲν αἰσθάνομαι τὴν συντριβὴ καὶ δὲν ἔχω δάκρυα ἀπὸ τὴν συναίσθηση τῶν ἁμαρτημάτων καὶ νιώθω σὰν νὰ μὴν ἔχωπαραπτώματα;

Ἀπάντηση: Ἡ συντριβὴ καὶ τὰ δάκρυα εἶναι χάρισμα, δῶρο Θεοῦ καὶ ὅταν ἔχουμε κάποτε δάκρυα, μὴ νομίσουμε ὅτι εἶναι πάντα ἡ θεία χάρις, ἀλλὰ εἶναι δάκρυα ποὺ πέφτουν, γιὰ νὰ μαλακώσουν τὸ σκληρὸ ἔδαφος τῆς ψυχῆς. Ἀλλὰ καὶ μὴν ἀπογοητευόμαστε, διότι δὲν ἔχουμε δάκρυα καὶ συντριβή· νὰ εἴμαστε εὐχαριστημένοι νὰ βρισκόμαστε στὶς τελευταῖες θέσεις τοῦ δείπνου· μόνο νὰ εἴμαστε μέσα στὸ δεῖπνο τοῦ Νυμφίου.

Ἐρώτηση: Τί νὰ σκέφτομαι ὅταν ἐσωτερικὰ κατακρίνω τοὺς ἄλλους, ἰδίως τοὺς κληρικοὺς καὶ ἐπισκόπους γιὰ ἐκκοσμίκευση καὶ προβολὴ τοῦ ἑαυτοῦ τους;

Ἀπάντηση: Καταρχήν, τὰ πρόσωπα νὰ τὰ ἀντιμετωπίζουμε μὲ ἀγάπη· ἐμεῖς δὲν εἴμαστε κριταί, εἴμαστε συγκατηγορούμενοι. Ὁ Θεὸς εἶναι κριτής. Γιὰ τὶς πράξεις τους, νὰ λέμε: Ἂν οἱ πράξεις τους εἶναι κακές, Θεέ μου, ἐλέησέ τους. Ἂν ἐγὼ σφάλω στὶς κρίσεις μου, συγχώρεσέ με. Ἔτσι, εἴμαστε στὰ πλαίσια τῆς ἀγάπης. Τὰ
ἀντιμετωπίζουμε ὅλα μὲ ἀγάπη.

Ἐρώτηση: Δὲν ξέρω ἂν ἀξιοποιῶ τὰ τάλαντα, τὶς ἱκανότητες πού μου ἔχουν δοθεῖ.

Ἀπάντηση: Ἐφόσον δὲν μπορεῖτε σὲ ἐξωτερικὲς δραστηριότητες νὰ προσφέρετε, νὰ προσεύχεσθε γιὰ διάφορα θέματα: π.χ. νὰ μᾶς δώσει ὁ Θεὸς ἅγιους δεσποτάδες, ἅγιους κληρικούς, γιὰ τοὺς νέους, γιὰ τὸ μακεδονικὸ κ.λπ. Ἀνάλογα μὲ τὶς δυνατότητές μας νὰ δραστηριοποιούμαστε.

Ἐρώτηση: Ἂν ὁ Θεὸς θέλει νὰ κάνει κάτι, τὶς δικές μας προσευχὲς περιμένει;

Ἀπάντηση: Ὁ Θεὸς σέβεται τὴν ἐλευθερία μας καὶ δὲν ἐνεργεῖ χωρὶς τὴ δική μας συγκατάβαση. Θέλει τὴν προαίρεσή μας, τὴ θέλησή μας. Πρέπει νὰ συνεργαζόμαστε μὲ τὸ Θεό. Νὰ τοῦ ζητᾶμε, ἀλλὰ καὶ νὰ λέμε: «γενηθήτω τὸ θέλημά Σου». Βέβαια, Ὁ Θεὸς ξέρει ἐκ τῶν προτέρων τί πρόκειται νὰ γίνει, ἀλλὰ θέλει τὴ
συνεργασία μας. Τώρα, γιατί δὲν ἱκανοποιεῖ τὸ αἴτημά μας πολλὲς φορές, αὐτὸ γίνεται γιατί ἡ σοφία τοῦ Θεοῦ εἶναι πολὺ πιὸ πάνω ἀπὸ ἐμᾶς.

Σὲ αὐτὰ τὰ πράγματα ἰσχύει, ὅπως συνηθίζει νὰ λέγει, τὸ σωκρατικὸ «ἓν οἶδᾳ ὅτι οὐδὲν οἶδα». Δὲν μποροῦμε νὰ μποῦμε στὰ βάθη τῆς γνώσεως. Ἀλλὰ αὐτὸ τὸ γνωμικό του Σωκράτη ἰσχύει σὲ γνωστικὸ ἐπίπεδο καὶ μᾶς ὁδηγεῖ σὲ γνωστικὴ ταπείνωση λόγω τῆς ἀγνοίας μας.
Γιὰ τὸ Χριστιανό, ὅμως, τὸ ὀρθόδοξο φρόνημα ἀντηχεῖ ὡς τὸ «ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν εἰμί» συγκρινόμενος μὲ τὸ Θεό· αὐτὸ σημαίνει ὑπαρξιακὴ ταπείνωση καὶ ὁδηγεῖ τὸν ἄνθρωπο στὴν προσπάθεια πνευματικῆς ἐργασίας τοῦ σιγὰ
σιγὰ καὶ λίγο λίγο ποὺ ἔχει διατυπώσει ὁ Ἀββᾶς Ἰωάννης ὁ Κολοβὸς ἕνας ἀπὸ τοὺς πιὸ διακριτικοὺς καὶ ἅγιους ἀσκητές: «ἐγὼ θέλω μεταλαβεῖν τὸν ἄνθρωπον μικρὸν ἐκ πασῶν τῶν ἀρετῶν» (Λόγος λδ΄, σ. 48). Αὐτὸ τὸ
μήνυμα τὸ ἐπαναλαμβάνει καὶ σήμερα ὁ π. Εὐσέβιος στὸ σύγχρονο ἄνθρωπο.


Σκέψεις τοῦ Γέροντα

Ὁ Σωκράτης ἔλεγε: «Ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα». Πολὺ καλὸ κι αὐτό. Εἶναι ἡ γνωσιακὴ ταπείνωση (ἄγνοια). Ἀλλά, σύμφωνα μὲ τὸ ὀρθόδοξο φρόνημα, λέμε: «ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν εἰμί». Βέβαια συγκρινόμενοι μὲ τὸ Θεό. Αὐτὸ εἶναι ἡ ὑπαρξιακὴ ταπείνωση.
Κάθε μέρα τὸ πρωὶ βάλε ἀρχὴ σὲ κάθε ἀρετὴ καὶ ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἀγωνίσου:
Μὲ πολλὴ ὑπομονὴ.
Μὲ φόβο καὶ μακροθυμία.
Μὲ ἀγάπη Θεοῦ.
Μὲ ὅλη τὴν προθυμία ψυχῆς καὶ σώματoς.
Μὲ ταπείνωση πολλή.
Μὲ ὑπομονὴ θλίψης τῆς καρδιᾶς καὶ προσεκτικὴ φύλαξή της.
Μὲ προσευχὴ πολλὴ.
Μὲ προσευχὴ γιὰ τοὺς ἄλλους μὲ στεναγμούς.
Μὲ ἁγνότητα γλώσσας.
Μὲ προσοχὴ στὰ μάτια.
Νὰ μἡ ὀργίζεσαι κι ἂν ἀκόμα σὲ ἀτιμάζουν, ἀλλὰ ἔχοντας εἰρήνη μέσα σου.
Νὰ μὴν ἀνταποδίνεις κακὸ ἀντὶ κακοῦ.
Νὰ μὴν προσέχεις τὰ λάθη τῶν ἄλλων.
Νὰ μὴ δίνεις ἀξία στὸν ἑαυτό σου, ποὺ εἶναι κάτω ἀπὸ ὅλα τὰ κτίσματα.
Νὰ ἀντιτάσσεσαι καὶ νὰ ἀπαρνεῖσαι τὴν ὕλη καὶ ὅλα ὅσα ἔχουν σχέση μὲ τὴ σάρκα.
Νὰ ζεῖς:
Μὲ διάθεση ἄρσης σταυροῦ. Μὲ ἀγωνιστικὸ φρόνημα. Μὲ πτωχεία τοῦ πνεύματος.
Μὲ ἄσκηση καὶ προαίρεση πνευματική. Μὲ μετάνοια καὶ δάκρυα.
Μὲ ἀγώνα πολέμου.
Μὲ διάκριση.
Μὲ ἁγνότητα ψυχῆς,
Μὲ φαγητὸ ὅπως πρέπει.
Δουλεύοντας μὲ ἡσυχία τὸ ἐργόχειρο.
Μὲ νυχτερινὲς ἀγρυπνίες.
Ὑπομένοντας τὴν πείνα καὶ τὴ δίψα, τὸ κρύο καὶ τὴ γύμνια.
Κοπιάζοντας καὶ πάνω ἀπ' ὅλα καὶ μαζὶ μ’ αὐτά:
Νὰ κλείνεις ὁ ἴδιος τὸν τάφο ἀπὸ πάνω σου σὰν νὰ ἔχεις πεθάνει·
Ἔχοντας τὸ φρόνημα πὼς κοντά σου βρίσκεται ὁ θάνατος κάθε στιγμὴ ...


Σὰν ἀποχαιρετισμός

Ἀποχαιρετώντας τον τὴν Πέμπτη καὶ ζητώντας τὴν εὐχή του θέλησα νὰ τοῦ ἀποσπάσω κάποιο τελευταῖο λόγο ἔτσι σὰν ἀποχαιρετισμὸ γιὰ νὰ τὸ ἔχω κρυφὸ φυλακτὸ τώρα ποὺ ἐγκατέλειπα τὴ δική του ἔρημο καὶ νὰ ξαναμπῶ στὴ τύρβη τοῦ κόσμου καὶ στὴ συνάντησή μου πάλι μὲ τὴν καθημερινότητα. Τότε σιγανὰ ψιθύρισε, ἂν ἀποδίδω καλὰ τὰ λόγια του, εἶχε λίγο κουραστεῖ ἀπὸ τὴ συνομιλία μας, σὰν μοτίβο ζωῆς:

«Δὲν ἀποπαίρνεις τοὺς ἀνθρώπους. Ἔρχονται νὰ τοὺς συντρέξεις. Μπορεῖ νὰ ἔρχεται σὲ σένα ἔχοντας πέσει ξανὰ καὶ ξανά.
Ἐσὺ νὰ τοὺς λές: καὶ δέκα χρόνια νὰ συμβαίνει αὐτό, ἐσὺ νάρχεσαι καὶ νὰ ξανάρχεσαι…»

Δὲν χρειάζομαι ἄλλους λόγους γέροντα. «Ἀρκεῖ μοι τὸ βλέπειν σε πάτερ». Πῆρα τὸ μεγάλο μάθημα καὶ κρατῶ σὰν σύνοψη τῆς βιοτῆς του αὐτὸ τοῦ Ἀββᾶ Ματώη (ιγ΄ σ. 25) ποὺ ὁ ἴδιος ἐπαναλαμβάνει: «ὁ καθήμενος μετ’ ἀδελφῶν οὐκ ὀφείλει εἶναι τετραγωνιαῖος ἀλλὰ στρογγύλος, ἵνα πρὸς πάντα κυλίηται».

Σ’ εὐχαριστῶ Γέροντα. Σᾶς εὐχαριστῶ ὅλους γιὰ τὴν ὑπομονή σας καὶ ἐκείνους ποὺ ἀνταποκρίθηκαν καὶ ἀπάντησαν γιὰ νὰ μπορῶ νὰ συλλαβίσω τὰ λιγοστά μου λόγια ἀπόψε.

Δὲν θὰ ἤθελα νὰ τελειώνει τὸ χειρόγραφό τῆς ὁμιλίας μου σ’ αὐτὸ τὸ σημεῖο. Ἀναζητοῦσα ἕνα δικό του κείμενο. Στάθηκα τυχερὸς γιατί ἐκλεκτὸ πνευματικό του τέκνο μου διεβίβασε ἐπιστολὴ τοῦ Γέροντα πρὸς τὰ πνευματικά του παιδιά, τὰ ὁποία ἀποκαλεῖ ἐν Κυρίῳ Ἀδελφοὺς καὶ Ἀδελφές, τὸ Πάσχα (19 Ἀπριλίου) τοῦ 2009.

«Μὲ τὴν εὐκαιρία αὐτὴ θὰ ἤθελα νὰ σᾶς εὐχαριστήσω «ἐκ ψυχῆς» τὸν καθένα χωριστὰ καὶ ὅλους μαζὶ γιὰ τὴν ἀγάπη, ποὺ δείξατε μὲ πολλοὺς τρόπους καὶ προπάντων μὲ τὶς πολύτιμες προσευχές σας γιὰ τὴν ἐλαχιστότητά μου. Ὁ Κύριος νὰ σᾶς τὴν ἀνταποδίδῃ μυριοπλάσια καὶ μὲ κάθε τρόπο.

Ἐπειδὴ εἶναι ἀβέβαιη ἡ ἔκβαση τῆς ὑγείας μου, ποὺ ἴσως ἀπαιτήσῃ περισσότερον ἀπὸ τὸν μέχρι τώρα χρόνο, γιατί καλὴ δὲν πρόκειται νὰ γίνῃ, ἐκτὸς ἂν ἡ ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ εὐδοκήσῃ γιὰ κάτι, ποὺ ἀνθρωπίνως δὲν προβλέπεται, θὰ σᾶς παρακαλοῦσα θερμὰ ἐτοῦτο:
Μὴ διστάζετε νὰ ἀπευθύνεστε σὲ Πνευματικούς, στοὺς ὁποίους θὰ ἐπαναπαυθῆτε καὶ θὰ ἐμπιστευθῆτε τὴν συνέχιση τῆς ἐν Κυρίῳ πνευματικῆς σας πορείας. Ἔχετε ὅλη τὴν εὐλογία νὰ προχωρήσετε ἀδίστακτα, γιατί ὁ ὑποφαινόμενος σήμερα ζῇ στοιχειωδῶς καὶ αὔριο φεύγει γιὰ πάντα. Αὐτὸ ὅμως δὲν πρέπει νὰ ἐμποδίση τὴν πρόοδό Σας στὴν πνευματική Σας πορεία. Σκοπὸς τῆς πνευματικῆς πορείας δὲν εἶναι ἡ προσκόλληση σὲ πρόσωπα, ποὺ σήμερα ζοῦν καὶ αὔριο πεθαίνουν ἢ ἀχρηστεύονται γιὰ ἱερὸ ἔργο χειραγωγίας ψυχῶν, ἀλλὰ ἡ ἕνωση ὅλων μας μὲ τὸν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό.

Γι’ αὐτὸ προσευχὴ ὅλων μας καὶ στὸ ζήτημα αὐτὸ εἶναι ἡ θερμὴ δέηση: «Κύριε, γνώρισόν μοι ὁδὸν ἐν ᾗ πορεύσομαι», γνώρισέ μου, Κύριε, τὸ δρόμο ποὺ πρέπει νὰ βαδίσω καὶ στὸ ζήτημα εὑρέσεως τοῦ Πνευματικοῦ, ποὺ χρειάζομαι. Τὸ ἴδιο κάνει γιὰ ὅλους Σας αὐτὸς ποὺ ὑπογράφει τὸ παρὸν μήνυμα. Γι’ αὐτὸν πολὺ μεγάλη του χαρὰ θὰ εἶναι ἡ πρόοδός Σας ἐν Χριστῷ καὶ ὄχι ἡ προσκόλληση σὲ πρόσωπα, ἄρα καὶ στὸν ὑποφαινόμενο, ὥστε νὰ δοξάζεται ὁ Κύριος, στὸν ὁποῖο ἁρμόζει ὅλη ἡ τιμὴ καὶ ἡ ἀφοσίωση μέχρι τέλους μὲ ὅλη τὴν καρδιά μας. Ἀμήν.

Σᾶς χαιρετῶ ὅλους καὶ ὅλες μὲ ὅλη μου τὴν ἀγάπη ἐν Χριστῷ. »

Ὁ Γέροντας ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ τὴν 4η Νοεμβρίου 2009.
«Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον ἔσται δίκαιος»!* Ὁμιλία σὲ πνευματικὴ ἐκδήλωση τῶν Ἐκδόσεων Ἁρμὸς καὶ τῶν φίλων τοῦ π. Εὐσεβίου Βίττη μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς συμπλήρωσης πενήντα χρόνων συγγραφικῆς καὶ πνευματικῆς δραστηριότητάς του στὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικὸ πρὸς τιμὴν τοῦ σεβαστοῦ Γέροντος.
Πραγματοποιήθηκε στὸ Πατάρι τοῦ Ἁρμοῦ (Μαυροκορδάτου 11) τὴ Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2009 καὶ ὤρα 7 μ.μ. Στὴν Ἐκδήλωση αὐτὴ μίλησε ἐπίσης καὶ ὁ Καθηγητὴς Παντελῆς Β. Πάσχος, ἐνῶ ἀναγνώστηκαν καὶ κείμενα τοῦ τιμωμένου.

1 Βλ. Α. Μ. Σταυρόπουλου, Στιγμιότυπα καὶ περιπλανήσεις σὲ δρόμους ποιμαντικῆς
διακονίας, Ἀθήνα 1985, σ. 81-104.